Lite kort om

ACT-Acceptance and
Commitment Therapy

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT) och kallas även ”tredje generationens KBT”. Intresset för ACT ökar stadigt inom vården, psykiatrin, psykoterapin, skolan och organisationsvärlden. ACT är uppdaterad som en evidensbaserad behandling för kronisk smärta, missbruk och depression.

En ACT-terapi syftar till att kunna leva ett rikt och meningsfullt liv samtidigt som man accepterar de svåra saker som oundvikligen är en del av att vara människa. Att kunna förmå sig att göra det som är viktigt i livet även om det innebär ångest eller jobbiga tankar.
Detta kallar vi psykologisk flexibilitet. Kortfattat kan det beskrivas som förmågan att vara närvarande i nuet, vara öppen och acceptera de känslor som finns just nu, skapa distans till tankarna samt medvetet välja – och göra! – det som är riktigt viktigt i livet. För att uppnå detta jobbar vi bland annat med acceptans- och mindfulnessprocesser som leder till större närvaro och medvetenhet. Vi lär oss att agera utifrån vad vi vill, snarare än utifrån vad vi vill undvika.

De sex kärnprocesserna i ACT

Defusion

Defusion syftar till att skapa en mer flexibel reaktion på våra tankar. Se tankar för vad de är och att de ofta inte är en representation av verkligheten. Vi kan själva välja om vi vill agera på dem eller inte.

Acceptans

Acceptans handlar om att tillåta upplevelser att vara närvarande, utan att aktivt försöka fly ifrån, ändra eller kontrollera dem. Utifrån ACT är negativa tankar och känslor en del av livet och inte farliga i sig själva.

Meningsfull handling

Att sätta upp mål enligt vad man värderar och genomföra dem ansvarsfullt och medvetet, oavsett vad huvudet eller kroppens reaktioner säger dig.

Värden/värderad riktning

Värden handlar om hur vi vill bete oss, vilken människa vi innerst inne vill vara, vad vi vill stå för, vad vi tycker är riktigt viktigt och meningsfullt i livet.

Om vi inte är medvetna och vad vi tänker och känner är det mycket svårt att välja att göra annorlunda och vi fortsätter lätt i gamla invanda mönster. Vi går helt enkelt på autopilot (och undrar varför det ”alltid blir såhär?”)
Värden kan också uttryckas som ”önskade kvaliteter det pågående handlandet”, alltså hur du vill agera i varje givet ögonblick för att uttrycka det som är sant och viktigt för dig. Det kan vara olika kvaliteter beroende på vilket område av livet vi tittar på, t ex att vara effektiv och inspirerande på jobbet och att vara lyssnande och kärleksfull som partner. Värden fungerar som motivation, vägledning och inspiration till förändring. Livet blir meningsfullt när vi känner att vi lever i enlighet med våra värden.
Medvetna val, att handla i enlighet med sina värden. Det är först när vi agerar i enlighet med våra värden som livet kan bli rikt och meningsfullt. Att helt enkelt göra det som krävs för att leva det liv vi vill, även om det ibland kan innebära obehag. I terapiarbetet arbetar vi aktivt med att öva på detta.
Det observerande jaget är den del av oss som är medveten om vad vi tänker, känner och upplever. Ett annat uttryck för detta är ”ren medvetenhet”. Det är den del av dig som alltid funnits med och som inte förändras.
Tankarna är en produkt av vår hjärna som ständigt är aktiv med att värdera, jämföra, förutse. Defusion syftar till är att inte fastna i ohjälpsamma tankar som ältande, nedvärderande av oss själva, tvivel osv. Vi skapar ett avstånd till tankarna och tar så att säga ett steg tillbaka och iakttar dem i stället för att fastna i dem. Arbetet med defusion görs framför allt genom upplevelsebaserade övningar, där vi övar på att inte dras med i tankarna, utan låter dem passera som moln på himlen eller bilar på vägen utanför.
Acceptans är en av grundpelarna i ACT. Det är en del i att vara människa att känna sorg, ilska, rädsla och naturligtvis glädje, kärlek och nyfikenhet också. Poängen är att vi inte kan ta bort de känslor som gör ont och bara välja att känna de vi tycker är ”bra”. Med acceptans menar vi att öppna upp och vara villig att ”känna det som känns” och att låta känslorna finnas och ta den plats de behöver. Det betyder inte att hänga fast i dem, inte heller skjuta bort dem, utan helt enkelt låta dem vara som de är utan att försöka förändra dem. När vi gör detta märker vi att känslorna förändras av sig själva, liksom tankarna.
Närvaro i nuet/Mindfulness

Mindfulness handlar om att vara helt och fullt i nuet, utan att värdera eller döma, bara notera och beskriva det som händer. Det är en avgörande färdighet för att kunna göra medvetna val i din värderade riktning.

Observerande jaget

Det iakttagande eller perspektivtagande jaget. Att se sig själv som upplevare av, snarare än innehållet i, det man upplever; en ”observatörsposition”.